رزومه شخصی استاد

تصوير شخصی استاد
نام و نام خانوادگی: سید محمد رضوانی

ميزان تحصيلات: فوق لیسانس برق

تاريخ تولد: 1364

ايميل شخصی: smr2010@gmail.com

 

مشخصات فردی :

سيد محمد رضواني
متولد سال 1364 در خانواده‌ای مذهبی و کشاورز در روستای دهگاه شهرستان بجنورد مرکزاستان خراسان شمالی.

سوابق تحصيلي :

ابتدایی :

دبستان ابتداییشهدای روستای دهگاه (کلاس اول و دوم) روستای دهگاه

دبستان شاهد حضرترسول اکرم (ص) (کلاس سوم تا پنجم) - بجنورد

راهنمایی : مدرسه شاهد حضرت امام علی (ع)- بجنورد

دبیرستان : دبیرستان شاهد امام حسین (ع) - بجنورد


دوران كارشناسي(1386-1382) :

مهندسيبرق-قدرت ، دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك) تهران

سال اخذ مدرك : 1386

عنوان پايان نامه كارشناسي : 

محاسبه ضریب تقسیم (Division Factor ) جریان اتصال کوتاه جهت طراحی بهینه شبکه های زمین تحت راهنمایی جناب آقای دکتر دكتر سيد حسين (حسام الدين) صادقي


دوران كارشناسي ارشد (1386- 1389):

مهندسي برق- قدرت ، دانشگاه شاهد تهران

سمينارهاي ارائه شده در دوره‌ي كارشناسي ارشد :

(1) : سمينار درس الكتونيك قدرت در زمستان 86 با عنوان

A new model for PWMconverters operation in DICM including Conduction Losses

(2) : سمينار درس بررسي حالت گذرا در بهار 87 با عنوان

Coupling capacitorvoltage transformer: A model forelectromagnetic transient studies

(3) : سمينار درس كيفيت توان در بهار87 با عنوان" اثر نوسان توان هارمونیکیبر تخمین فلیکر "

(4) : سمينار درس ديناميك سيستم هاي قدرت در بهار 88 باعنوان " كنترل تطبيقي ساده‌ي بهبود يافته‌اعمال شده به پايدارساز سيستم قدرت "

(5) : سمينار نهايي دوره‌ي ارشد در پاييز 1388 با عنوان" انتخاب موتور الكتريكي مناسب براي خودروي برقي "


عنوان پايان نامهدوره ارشد : " طراحي ساختار مناسب ماشين هاي آهنرباي دائم در خودروهاي برقي و بدست آوردنمدار معادل مغناطيسي آن " در تاريخ08/10/1389 از پايان نامه دفاع شد.

استاد راهنما: دكترمحمد رضا بسمي


دوران دکتری :

مهندسی برق - قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور(1393تاکنون)

امتحان جامع گذرانده شده است.

مقالات

مقاله های نمایهشده در مجلات خارجی :

1- A. Rahimi, E. Fayyaz,Seyyed Mohammad Rezvani and V Baghishani, " Introduction Power Outage and Voltage Drop AnnouncementSystem before contacting a costumer (PO-VDAS)," ieeexplore.ieee.org/iel5/5723784/5735850/05736195.pdf

2- M. R. Besmi and S. M.Rezvani, "Optimized structure design of interior permanent magnet motors forelectric vehicles using a method based on FEM" International Review ofModeling and Simulations (IREMOS)


مقاله های پذیرفتهشده در کنفرانس هاي داخلي:

مقاله های پذیرفتهشده در کنفرانس های بین المللی برق (PSC)

3-سید محمد رضوانیمحمد رضا بسمی " طراحی ساختار بهینه روتور موتور آهنربای دائم درونی با استفادهاز روش مبتنی بر FEMبرای کاربرد خودروی برقی" بسیت و ششمین کنفرانس بین المللیبرق، 1390

مقاله های پذیرفتهشده در کنفرانس شبکه های توزیع برق (EPDC)

4-سید محمد رضوانی،محمد رضا بسمی "بررسی اثر استفاده از خودورهای برقی برگسترش استفاده از انرژی های نو " پانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق، 1389

5-سید محمد رضوانی،محمد رضا بسمی " بررسی اثر استفاده از خودورهای برقی برافزایش ضریب بار"
پانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیرویبرق، 1389

6-علی رحیمی، عزتاله فیاض، سید محمد رضوانی " نقش اجراي پروژه کنترل متمرکز و مانيتورينگ روشنایی معابر با استفاده از ارتباطاتسيار شهر بجنورد در کاهش مصرف انرژي و پيک سايي"
شانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیرویبرق، 1390

7- A. Rahimi, E. Fayyaz andSeyyed Mohammad Rezvani, " Introducing Smart outage detection beforecontacting a costumer and design sample (PO-VDAS)"16th Electric power ditributionConference (EPDC 2011),

8-سید محمد رضوانی،سید موسی رضوانی،"تأثیر هدفمندسازی یارانه ها بر تقابل بین خودروهای برقی وخودروهای سوخت فسیلی و نقش آن بر افزایش درآمدهای شرکت های توزیع برق"هفدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق، 1391

9-سید محمد رضوانی، مهدی ظریف،" منحنی بار شبکه های توزیع در حضور احتمالی خودروهایبرقی (نمونه موردی: شبکه توزیع برق اسفراین)" بیست و یکمین کنفرانس شبکه هایتوزیع نیروی برق، کرج 1395

مقاله های پذیرفتهشده در کنفرانس منطقه ای سیرد

10- سید محمد رضوانی، سعید سید مهدوی چابک "تراکمشبکه توزیع برق در حضور خودروهای برقی
(نمونه موردی: شبکه توزیع برق اسفراین)" چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد،تهران 1394

11- سید محمد رضوانی، غلامرضا کامیاب،"بررسی پتانسیل انرژی باد در ایستگاه های خراسان شمالی با استفاده از نمودار سرعت تداوم سالیانه" پنجمینکنفرانس منطقه ای سیرد، تهران 1395

12- سید محمد رضوانی، اسماعیل پوریامنش"بررسینحوه استفاده از ترانسفورماتورهای توزیع برای کاهش تلفات"پنجمین کنفرانسمنطقه ای سیرد، تهران 1395

مقاله های پذیرفتهشده در سایر کنفرانس ها

13- سید محمد رضوانی" تأثیر حضور خودروهایبرقی بر شبکه های توزیع نیروی برق و برآورد میزان انرژی ایستگاه شارژ بین جاده ای" کنفرانس بین المللی یافته های نوینپژوهششی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر، تهران 1394

14- سید محمد رضوانی، غلامرضا کامیاب، سیدعلیرضا حسینی" برآورد میان مدت انرژي با استفاده از روش مبتني بر تعميم شهر اسفراین " کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر، تهران1394

15- سید محمد رضوانی، غلامرضا کامیاب،"بررسي پتانسيل انرژي باد در ایستگاه های بجنورد، اسفراین و شهرآباد استان خراسانشمالي " اولین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر،تهران 1395

مقاله هاي پذيرفته شده درکنفرانس‌هاي خارجي:

16- A. Rahimi, E. Fayyaz,Seyyed Mohammad Rezvani and V Baghishani, " Introduction Power Outage and Voltage Drop AnnouncementSystem before contacting a costumer (PO-VDAS)," 4thChina International Conference on Electricity Distribution (CICED 2010), Sep.2010,

سوابق كاري :

همكاري با واحدتحقيقات شركت توزيع نيروي برق استان خراسان شمالي از آبان88 الی آذر 89

·تهیه فضای مجازیتحقیقات

·همکاری با پرسنلشرکت در تهیه و ارسال مقاله به کنفرانس ها

oارسال 7 مقاله به پانزدهمين کنفرانس شبکه‌هايتوزيع نيروي برق (5 مقاله پذيرفته شد)

oتهيه و ارسال يک مقاله به زبان انگليسيبه چهارمين کنفرانس بین المللی توزیع برق چين

oارسال 4 مقاله به هشتمين کنفرانس بينالمللي مديريت

oتهيه و ارسال 18 مقاله به شانزدهمينکنفرانس شبکه‌هاي توزيع نیروی برق (سه مقاله پذیرفته شد)

oتهیه و ارسال 13 مقاله به هفدهمینکنفرانس شبکه های توزیع برق(پذیرش 5 مفاله)

·تهیه گزارش هایتحقیقاتی در موضوعات مختلف مرتبط با شرکت های توزیع

·همکاری در اجرایطرح پایلوت پروژه کنترل متمرکز روشنایی معابر با استفاده از ارتباطات سیار در شهربجنورد

oکارشناس هماهنگی ونظارت بر مدیریت مصرف در دفتر فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسانشمالی ( از آذر 1389 تا اسفند 1390)

oمجری فعالیت هایمدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در طرح کاهش پیک بار سال 90

oدبیر کمیته مدیریتمصرف شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در سال 1390


رئیس اداره طراحی،کنترل و نظارت مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان اسفراین (از اسفند 1390 الیاردیبهشت 1395)

کارشناس نظارت برطرح های هوایی و زمینی(از خرداد 1395 تا به امروز)

دبیر کمیته تاییدصلاحیت پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی  (از تیر 95 تا به امروز)

دبیر شورای فرهنگیشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی  (از خرداد 1396 تا به امروز)


علاقه مندي ها :

·كارهاي پژوهشي بويژهدر مورد موضوعاتي چون انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، خودروهاي برقي ،

·تدريس دروس رشتهمهندسي برق-قدرت (درسهايي چون مدارهای الکتریکی و بررسی سیستم های قدرت و ماشينهاي الكتريكي رله و حفاظت)

 

نحوه برقراری تماس :

Smr2010@gmail.com


 

×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم